بچه که بودم رو دیوار خونه مون نقاشی میکردم
الان که بزرگتر شدم رو هر دیواری که میبینم
دیوارها به خودی خود مهم نیستن
مهم اثریه که از خودت روی دیوارها به جا میزاری